Faculty

mental ability-venkat prasad

Venkat Prasad

Mental Ability

physics&chemistry-sai kumar

Sai kumar

Physics & Chemistry

08

Kishore

Mental Ability

g.k&current affairs-Sambaiah

Sambaiah

G.K & Current Affairs

07

Alladi Anjaiah

Economy& Development

dev-polity&society-chitanya

Chaitanya Dev

Polity & Society

history-Rafi Sir

Rafi Sir

History